Σύμβαση Εκδρομής 2017

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η      Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΑΣ

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στο Γυμνάσιο Κράνας, σήμερα την 13η του μήνα Μαρτίου του έτους  2017.

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι

 1. Ο Διευθυντής Αποστολάκης Μιχάλης και

2.ΗΣτρογγυλάκη Σοφία εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείουSmartTours.

α)Έχοντας υπ? όψη το υπ? αριθ. 1 \ 02-02-2017 Πρακτικό του Διευθυντή περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

β) Το υπ΄αριθ. 2 / 10-03-2017 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

συνομολογήσαμε και συναποδεχτήκαμετα εξής:

Το Σχολείο αναθέτει στο Ταξιδιωτικό Γραφείο SmartToursτην ευθύνη πραγματοποίησης της εκδρομής-μετακίνησης  με λεωφορείοminibus (31 θέσεων), 27 μαθητών και των 3 συνοδών καθηγητών τους με συνολικό κόστος 350? (με ΦΠΑ), την Πέμπτη23Μαρτίου 2017στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

  • 08.30 Αναχώρηση από το σχολείο Κράνας.
  • 08.30-09.30 Διαδρομή προς Ρέθυμνο.
  • 09.30-13.00 Επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου.
  • 13.00-16.00 Ξενάγηση στην παλιά πόλη και φαγητό.
  • 16.00-18.00Επίσκεψη στην φορτέτσα.
  • 18.00-19.00 Επιστροφή στο Γυμνάσιο Κράνας.

 

  1. 1.ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1041E600001907Υ1
  2. 2.ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων του πρακτορείου περιλαμβάνουν την κάλυψη της Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.
  3. 3.ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ. ).Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από τους μαθητές ή μετατίθεται η εκδρομή σε μελλοντικό χρόνο που επιθυμεί το σχολείο.

Η καταβολή  του συμφωνηθέντος ποσού θα  γίνει μετά το τέλος της εκδρομής και την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο από την αρχηγό της εκδρομής.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το συμφωνητικό, υπογράφεται και αντίγραφό του στέλνεται στη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ο  Δ/ντής του Γυμνασίου Κράνας          Η  Εκπρόσωπος του SmartTours

            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                    ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ